Biografía

Juan Durán Compositor

Ten escrito música de cámara, vocal, sinfónica e escénica, ademais de arranxos e orquestracións de música galega. A súa producción compositiva está depositada no Arquivo de Galicia e foi editada en Viso, Real Musical, Dos acordes, Dinsic, Editorial Rivera, etc. Tamén existen rexistros da súa música en distintos CDs e DVDs. Entre 1987 e 1997 exerceu como profesor do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Foi socio fundador da Asociación Galega de Compositores en 1987, da que chegou a ser Presidente, e entre 2010 e 2018 foi membro da sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega. En 2019 foi elixido Académico de Número da Real Academia Galega de Belas Artes, e en 2020 Académico Correspondente da Academia da Música Valenciana.

Inspector de Educación, dende o ano 2006, na especialidade de ensinanzas artísticas, ten desempeñado distintos postos na Consellería de Educación da Xunta de Galicia: Xefe do Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial, e Subdirector Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial. Dende ese posto ten coordinado a posta en marcha dos graos elemental, medio e superior nos conservatorios de Galicia, así como a publicación de distintas obras encamiñadas a dar a coñecer a compositores galegos, históricos e actuais, como por exemplo o CD Perspectivas, que recolle 17 obras inéditas de compositores galegos actuais ou o CD Presenzas e ausencias, onde se rexistraron, baixo a batuta de Maximino Zumalave, obras inéditas de distintos compositores galegos. Pero de todas estas iniciativas resulta especialmente destacable o traballo que deseñou e coordinou de 2009 a 2014, destinado a proveer aos conservatorios galegos de obras escritas por compositores actuais para as distintas especialidades instrumentais. Deste xeito naceu en 2014 a publicación Recursos musicais para conservatorios, un volume que recolle máis dun centenar de obras escritas por membros da Asociación Galega de Compositores.

Laureado co Premio de Composición da Universidade Carlos III de Madrid con Álbum para Orquesta (2000); Primeiro Premio de Composición da Federación Galega de Bandas con O soño de Breogán (2008); Premio da Crítica en 2009 pola súa ópera O arame; Premio de Composición do Festival Internacional de Música Española de León con 4 elementos (2011); Finalista do IV Premio Internacional de Música Sacra con Noso Pai (2011); Premio da Cultura Galega en 2013; Primeiro Premio de Composición no XVI Concurso de Composición de Música de Cámara Salvador Seguí en Valencia con Quinteto de Viento (2014); Segundo Premio no Concurso Internacional de Composición Coral FIOP (2017) con Benedictus; e Premio Reina Sofía de Composición (2018) con Whispers in the dark.

Ten recibido encargos de música sinfónica e sinfónico-coral, entre os que destacan: a cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, con texto de Miguel Anxo Fernán-Vello, encargo en 2001 da Orquestra Sinfónica de Galicia; a reconstrucción da ópera de Marcial del Adalid Inés e Bianca, por encargo do IGAEM da Xunta de Galicia en 2005; Divertimento para orquestra, obra encargo da Real Filharmonía de Galicia en 2007; o motete Peregriño, obra encargo para a Santa Misa celebrada polo Santo Pai Bieito XVI, en Santiago de Compostela, en 2010; a cantata Caderno de Bitácora de Valentín Paz Andrade, encargo do Consello da Cultura Galega para celebrar o Día das Letras Galegas en 2012; a estrea tamén en 2012 de Alborada de noite e de luz pola Orquestra Sinfónica de Galicia xunto ao Orfeón Donostiarra; a obra para arpa e orquestra Pórtico da Illa de Monteagudo, encargo do Concello de Vigo en 2015; Cervantina, encargo da Fundación BBVA estreada pola Orquesta da Comunidade de Madrid en 2016; a música para a Apertura da Porta Santa en 2020, encargo da Fundación Catedral de Santiago de Compostela; así como Dona nobis pacem, novamente encargo da Orquestra Sinfónica de Galicia en 2020, e o ballet Hildegart, encargo da Real Filharmonía de Galicia en 2021.

Adica gran parte do seu traballo compositivo á música vocal cun amplo catálogo de cancións, tanto propias como arranxos e orquestracións de cancións galegas. Musicalizó a poetas en lingua galega, catalá, española, francesa e italiana, destacando a colaboración con poetas actuais como Antonio Carvajal, Julia Uceda ou Marica Campo, entre outros. Son moitos os cantantes que interpretaron a súa música: Elina Garança, Cristina Gallardo-Domâs, Isabel Rey, Javier Franco, Joaquín Pixán, Borja Quiza, etc. En 2008, no Festival de Ópera da Coruña, estrea a súa ópera O arame, con texto de Manuel Lourenzo -Premio Nacional de Teatro-, que supón un fito de gran trascendencia no mundo cultural galego ao ser a primeira ópera estreada nos últimos oitenta anos. O arame sería levado á escena posteriormente no Reino Unido en tres ocasións máis, estando prevista a súa representación na New York City Opera. En 2019 o prestixioso selo discográfico Deutsche Grammophon rexistra por primera vez música galega cos seus arranxos sinfónicos de Lela e Vai lava-la cara, interpretados por Elina Garança. E na tempada 2019-2020 foi compositor residente da Xarxa de Musiques de Catalunya, co encargo de dous ciclos de cancións sobre textos de Antonio Machado e de Salvador Espriu.

No ámbito da música de cámara ten un amplo catálogo de obras para as máis diversas combinacións instrumentais, mentras na producción pianística atopa tamén un lugar destacado sendo requirida a súa música por pianistas como Albert Nieto, Alfredo Abbati, Antonio Queija, Gabriel López Rodríguez, Diego Fernández Magdaleno ou Javier V. Grela, entre moitos outros. En 2020, o prestixioso Concurso Internacional de Piano "Compositores de España" que se desenvolve anualmente en Madrid, adícalle o concurso, coa interpretación da súa obra para piano por destacados pianistas internacionais como Bruno Francesco Leone ou Linzi Pan.

Colateralmente a súa actividade principal como compositor ten dictado conferencias (Conservatorio Superior de Música de Valencia, Sociedade Filarmónica de Ferrol, Ateneo de Santiago de Compostela, etc.) e acompañado cantantes ao piano como Cristina Gallardo-Domâs, Javier Franco ou María Rodríguez en salas como o Teatro Rosalía Castro da Coruña, o Teatro Pincipal de Ourense ou a Casa de Galicia de Madrid. Ao mesmo tempo, ten formou parte de distintos xurados de concursos de composición.

As súas obras interpretáronse en gran parte de Europa e en EE.UU, Arxentina, Brasil, Chile, México, Hong Kong, Thailandia, entre outros; destacando importantes salas e festivais como: Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Gulbenkian de Lisboa, Instituto Cervantes de Nueva York, Teatro Amadeo Roldán de Cuba, Festival de Ópera de Benicassim, Temporada Lírica de Palma de Mallorca, Aula Magna da Universidade de Chile, etc. Tamén son destacados os directores de orquestra que estrearon a súa música: Antoni Ros-Marbá, Víctor Pablo Pérez, Miguel Ángel Gómez Martínez, Juanjo Mena, Pietro Rizzi, Osmo Vanska, Alejandro Posada, Maximino Zumalave, Edmon Colomer, Óliver Díaz, etc. E, máis asiduamente, colabora coas principais orquestras e conxuntos de cámara galegos, como a Orquesta Gaos, a Orquestra 430 de Vigo, Zoar ensemble, Hércules Brass ou o Grupo Instrumental Siglo XX. 

Juan Durán Compositor

Ha escrito música de cámara, vocal y sinfónica, además de arreglos y orquestaciones de música gallega. Su producción compositiva está depositada en el Archivo de Galicia y fue editada en Viso, Real Musical, Dos acordes, Dinsic, Editorial Rivera, etc. También existen registros de su música en distintos CDs y DVDs. Entre 1987 y 1997 ejerció como profesor del Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Fue socio fundador de la Asociación Gallega de Compositores en 1987, de la que llegó a ser Presidente, y entre 2010 y 2018 fue miembro de la sección de Música y Artes Escénicas del Consello da Cultura Galega. En 2019 fue elegido Académico de Número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, y en 2020 Académico Correspondiente de la Academia de la Música Valenciana.

Inspector de Educación, desde el año 2006, en la especialidad de enseñanzas artísticas, ha desempeñado distintos puestos en la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia: Jefe del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial, y Subdirector General de Aprendizaje Permanente y Enseñanzas de Régimen Especial. Desde ese puesto ha coordinado la puesta en marcha de los grados elemental, medio y superior en los conservatorios de Galicia, así como la publicación de distintas obras encaminadas a dar a conocer a compositores gallegos, históricos y actuales, como por ejemplo el CD Perspectivas, que recoge 17 obras inéditas de compositores gallegos actuales o el CD Presencias y ausencias, donde se registraron, bajo la batuta de Maximino Zumalave, obras inéditas de distintos compositores gallegos. Pero de todas estas iniciativas resulta especialmente destacable el trabajo que diseñó y coordinó de 2009 a 2014, destinado a proveer a los conservatorios gallegos de obras escritas por compositores actuales para las distintas especialidades instrumentales. De este modo nació en 2014 la publicación Recursos musicales para conservatorios, un volumen que recoge más de un centenar de obras escritas por miembros de la Asociación Gallega de Compositores.

Laureado con el Premio de Composición de la Universidad Carlos III de Madrid con Álbum para Orquesta (2000); Primer Premio de Composición de la Federación Gallega de Bandas con O soño de Breogán (2008); Premio de la Crítica en 2009 por su ópera O arame; Premio de Composición del Festival Internacional de Música Española de León con 4 elementos (2011); Finalista del IV Premio Internacional de Música Sagrada con Noso Pai (2011); Premio de la Cultura Gallega en 2013; Primer Premio de Composición en el XVI Concurso de Composición de Música de Cámara Salvador Seguí en Valencia con Quinteto de Viento (2014); Segundo Premio en el Concurso Internacional de Composición Coral FIOP (2017) con Benedictus; y Premio Reina Sofía de Composición (2018) con Whispers in the dark.

Ha recibido encargos de música sinfónica y sinfónico-coral, entre los que destacan: la cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, con texto de Miguel Anxo Fernán-Vello, encargo en 2001 de la Orquesta Sinfónica de Galicia; la reconstrucción de la ópera de Marcial del Adalid Inés e Bianca, encargo del IGAEM de la Xunta de Galicia en 2005; Divertimento para orquesta, obra encargo de la Real Filarmonía de Galicia en 2007; el motete Peregriño, obra encargo para la Santa Misa celebrada por el Santo Padre Benedicto XVI, en Santiago de Compostela, en 2010; la cantata Caderno de Bitácora de Valentín Paz Andrade, encargo del Consello da Cultura Galega para celebrar el Día de las Letras Gallegas en 2012; el estreno también en 2012 de Alborada de noite e de luz por la Orquesta Sinfónica de Galicia junto al Orfeón Donostiarra; la obra para arpa y orquesta Pórtico da Illa de Monteagudo, encargo del Ayuntamiento de Vigo en 2015; Cervantina, encargo de la Fundación BBVA estrenada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid en 2016; la música para la Apertura de la Puerta Santa en 2020, encargo de la Fundación Catedral de Santiago de Compostela; así como Dona nobis pacem, nuevamente encargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia en 2020, y el ballet Hildegart, encargo de la Real Filharmonía de Galicia en 2021.

Dedica gran parte de su trabajo compositivo a la música vocal con un amplio catálogo de canciones, tanto propias como arreglos y orquestaciones de canciones gallegas. Musicalizó a poetas en lengua gallega, catalana, española, francesa e italiana, destacando la colaboración con poetas actuales como Antonio Carvajal, Julia Uceda o Marica Campo, entre otros. Son muchos los cantantes que interpretaron su música: Elina Garança, Cristina Gallardo-Domâs, Isabel Rey, Javier Franco, Joaquín Pixán, Borja Quiza, etc. En 2008, en el Festival de Ópera de A Coruña, estrena su ópera O arame, con texto de Manuel Lourenzo –Premio Nacional de Teatro-, que supone un hito de gran trascendencia en el mundo cultural gallego al ser la primera ópera estrenada en los últimos ochenta años. O arame sería llevado a la escena posteriormente en el Reino Unido en tres ocasiones más, estando prevista su representación en la New York City Opera. En 2019 el prestigioso sello discográfico Deutsche Grammophon registra por primera vez música gallega con sus arreglos sinfónicos de Lela y Vai lava-la cara, interpretados por Elina Garança. Y en la temporada 2019-2020 fue compositor residente de la Xarxa de Musiques de Catalunya, con el encargo de dos ciclos de canciones sobre textos de Antonio Machado y de Salvador Espriu.

En el ámbito de la música de cámara tiene un amplio catálogo de obras para las más diversas combinaciones instrumentales, mientras en la producción pianística encuentra también un lugar destacado siendo requerida su música por pianistas como Albert Nieto, Alfredo Abbati, Antonio Queija, Gabriel López Rodríguez, Diego Fernández Magdaleno o Javier V. Grela, entre muchos otros. En 2020, el prestigioso Concurso Internacional de Piano "Compositores de España" que se desarrolla anualmente en Madrid, le dedica el concurso, con la interpretación de su obra para piano por destacados pianistas internacionales como Bruno Francesco Leone o Linzi Pan.

Colateralmente a su actividad principal como compositor, ha dictado conferencias (Conservatorio Superior de Música de Valencia, Sociedad Filarmónica de Ferrol, Ateneo de Santiago de Compostela, etc.) y acompañado cantantes al piano como Cristina Gallardo- Domâs, Javier Franco o María Rodríguez en salas como el Teatro Rosalía Castro de A Coruña, el Teatro Pincipal de Ourense o la Casa de Galicia de Madrid. Al mismo tiempo, ha formado parte de distintos jurados de concursos de composición.

Sus obras se interpretaron en gran parte de Europa y en EE. UU, Argentina, Brasil, Chile, México, Hong Kong, Thailandia, entre otros; destacando importantes salas y festivales como: Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Gulbenkian de Lisboa, Instituto Cervantes de Nueva York, Teatro Amadeo Roldán de Cuba, Festival de Ópera de Benicassim, Temporada Lírica de Palma de Mallorca, Aula Magna de la Universidad de Chile, etc. También son destacados los directores de orquesta que estrenaron su música: Antoni Ros-Marbá, Víctor Pablo Pérez, Miguel Ángel Gómez Martínez, Juanjo Mena, Pietro Rizzi, Osmo Vanska, Alejandro Posada, Maximino Zumalave, Edmon Colomer, Óliver Díaz, etc. Y, más asiduamente, colabora con las principales orquestas y conjuntos de cámara gallegos, como la Orquesta Gaos, la Orquesta 430 de Vigo, Zoar ensemble, Hércules Brass o el Grupo Instrumental Siglo XX.

Juan Durán Compositor

He has written chamber, vocal and symphonic music, as well as arrangements and orchestrations of Galician music. His compositions are deposited in the Galician Archive and have been published by Viso, Real Musical, Dos acordes, Dinsic, Editorial Rivera, etc. There are also records of his music on various CDs and DVDs. Between 1987 and 1997 he worked as a teacher at the Conservatorio Superior de Música de A Coruña. He was a founding member of the Galician Association of Composers in 1987, of which he became President, and between 2010 and 2018 he was a member of the Music and Performing Arts section of the Consello da Cultura Galega. In 2019 he was elected Full Member of the Galician Royal Academy of Arts, and in 2020 Corresponding Member of the Academy of Valencian Music.

Inspector of Education, since 2006, in the speciality of artistic education, he has held various positions in the Department of Education of the Xunta de Galicia: Head of the Service of Special Regime Education, and Deputy Director General of Lifelong Learning and Special Regime Education. From this position, he has coordinated the implementation of the elementary, intermediate and higher levels in the conservatories of Galicia, as well as the publication of several works aimed at raising awareness of Galician composers, both historical and contemporary, such as the CD Perspectivas, which includes 17 unpublished works by contemporary Galician composers, or the CD Presencias y ausencias, which recorded, under the baton of Maximino Zumalave, unpublished works by various Galician composers. But of all these initiatives, it is particularly noteworthy the work he designed and coordinated from 2009 to 2014, aimed at providing Galician conservatories with works written by contemporary composers for the different instrumental specialities. Thus, the publication Recursos musicales para conservatorios was born in 2014, a volume that collects more than a hundred works written by members of the Galician Association of Composers.

Winner of the Composition Prize of the Carlos III University of Madrid with Álbum para Orquesta (2000); First Composition Prize of the Federación Gallega de Bandas with O soño de Breogán (2008); Critics' Prize in 2009 for his opera O arame; Composition Prize of the Festival Internacional de Música Española de León with 4 elementos (2011); Finalist of the IV International Sacred Music Prize with Noso Pai (2011); Galician Culture Prize in 2013; First Prize for Composition at the XVI Salvador Seguí Chamber Music Composition Competition in Valencia with Quinteto de Viento (2014); Second Prize at the FIOP International Choral Composition Competition (2017) with Benedictus; and Queen Sofia Composition Prize (2018) with Whispers in the dark.

He has received commissions for symphonic and symphonic-choral music, among which the following stand out: the cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, with a text by Miguel Anxo Fernán-Vello, commissioned in 2001 by the Orquesta Sinfónica de Galicia; the reconstruction of the opera by Marcial del Adalid Inés e Bianca, commissioned by the IGAEM of the Xunta de Galicia in 2005; Divertimento for orchestra, commissioned by the Real Filarmonía de Galicia in 2007; the motet Peregriño, commissioned for the Holy Mass celebrated by the sovereign Pope Benedict XVI, in Santiago de Compostela, Spain; the cantata Caderno de Bitácora de Valentín Paz Andrade, commissioned by the Consello da Cultura Galega to celebrate the Día de las Letras Galegas in 2012; the premiere also in 2012 of Alborada de noite e de luz by the Orquesta Sinfónica de Galicia together with the Orfeón Donostiarra; the work for harp and orchestra Pórtico da Illa de Monteagudo, commissioned by the City Council of Vigo in 2015; Cervantina, commissioned by the BBVA Foundation and premiered by the Orquesta de la Comunidad de Madrid in 2016; the music for the “Apertura de la Puerta Santa” in 2020, commissioned by the Fundación Catedral de Santiago de Compostela; as well as Dona nobis pacem, once again commissioned by the Orquesta Sinfónica de Galicia in 2020; and Hildegart ballet, commissioned by the Real Filharmonía de Galicia in 2021.

He devotes a large part of his compositional work to vocal music with a wide catalogue of songs, both of his own authorship as well as arrangements and orchestrations of Galician songs. He has composed music for poets in Galician, Catalan, Spanish, French and Italian, and has collaborated with contemporary poets such as Antonio Carvajal, Julia Uceda and Marica Campo, among others. Many singers have performed his music: Elina Garança, Cristina Gallardo-Domâs, Isabel Rey, Javier Franco, Joaquín Pixán, Borja Quiza, etc. In 2008, in the Festival de Ópera de A Coruña, he premiered his opera O arame, with a text by Manuel Lourenzo – winner of the National Theatre Award-, which was a milestone of great importance in the Galician cultural world as it was the first opera to be premiered in the last eighty years. O arame would later be staged three more times in the United Kingdom, and is scheduled to be performed at the New York City Opera. In 2019, the prestigious record label Deutsche Grammophon records Galician music for the very first time with his very own symphonic arrangements of Lela and Vai lava-la cara, performed by Elina Garança. And in the 2019-2020 season he was a composer-in-residence at the Xarxa de Musiques de Catalunya, commissioning two song cycles based on texts by Antonio Machado and Salvador Espriu.

In the field of chamber music, he has an extensive catalogue of works for the most diverse instrumental combinations, while in piano production he also finds an outstanding place, his music being requested by pianists such as Albert Nieto, Alfredo Abbati, Antonio Queija, Gabriel López Rodríguez, Diego Fernández Magdaleno or Javier V. Grela, among many others. In 2020, the prestigious International Piano Competition "Compositores de España", which takes place annually in Madrid, dedicated the competition to him, with his piano works being performed by outstanding international pianists such as Bruno Francesco Leone or Linzi Pan.

In addition to his main activity as a composer, he has given conferences (Conservatorio Superior de Música de Valencia, Sociedad Filarmónica de Ferrol, Ateneo de Santiago de Compostela, etc.) and accompanied singers, at the piano, such as Cristina Gallardo-Domâs, Javier Franco or María Rodríguez in venues such as the Teatro Rosalía de Castro in A Coruña, the Teatro Principal in Ourense or the Casa de Galicia in Madrid. At the same time, he has been part of different juries for composition competitions.

His works have been performed in a large part of Europe and also in the USA, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Hong Kong, Thailand, among others, with important venues and festivals such as: Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Gulbenkian de Lisboa, Instituto Cervantes de Nueva York, Teatro Amadeo Roldán de Cuba, Festival de Ópera de Benicassim, Temporada Lírica de Palma de Mallorca, Aula Magna of the Universidad de Chile, etc. Other renowned conductors who have premiered his music include Antoni Ros-Marbá, Víctor Pablo Pérez, Miguel Ángel Gómez Martínez, Juanjo Mena, Pietro Rizzi, Osmo Vanska, Alejandro Posada, Maximino Zumalave, Edmon Colomer, Óliver Díaz, etc. And, in a more regular way, he collaborates with the main Galician orchestras and chamber music ensembles, such as the Orquesta Gaos, the Orquesta 430 de Vigo, Zoar ensemble, Hércules Brass or the Grupo Instrumental Siglo XX.